Statut - Gimnazjum 2015

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dokumenty szkolne
 
 
 
 
 
STATUT
Gimnazjum w Malczycach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stan prawny – 1 września 2015 roku
 
 
DZIAŁ I
PODSTAWA PRAWNA
 
 
 
Statut Gimnazjum w Malczycach opracowany został na podstawie:
 
 
Podstawy prawne:
 
1.  Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
  
2.  Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 
3.  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 
4.  Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 
5.  Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. U.  z 2014 r., poz. 251).
6.  Rozporządzenie MENiS  z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2002 r. Nr 46., poz. 432  ze zmianami)
7.  Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
8.  Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893).
9.  Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170).
 10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 395).
 11. Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach   (Dz. U. z 2014 r., poz. 478)
 12. Rozporządzenie MEN  z dnia  25  czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego   (Dz. U. z 2015 r., poz. 959).
 13.  Rozporządzenie MEN  z dnia  31  grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z  2015 r., poz. 24).
 14.  Rozporządzenie MEN  z dnia 7  lipca  2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  (Dz. U. z 2014 r., poz. 902).
15.  Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego   (Dz. U. z 2015  r., poz. 1270)
16.  Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w wymagań wobec szkół (Dz. U. z 2015  r., poz. 1214)
17.  Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432  ze zmianami). 
18.  Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,
19.  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
20.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).
21.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z ostatnimi  zmianami  w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911).
 22. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm. w 2014 r., poz. 803).
 23. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).
 24. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015  r., poz. 843).
 25. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113).
26. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania    i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
27.  Rozporządzenie MENiS z dnia 8  listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r., poz. 1150).
28.  Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
 29. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).
 30. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28).
 31. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
 32. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U.        z 2011 r. Nr 149, poz. 887).
 33. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)
 34. Rozporządzenie MEN  z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie  zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii   (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1250).
 35. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 2012 r. poz. 788).
 36. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z 2013  r.,  poz. 267).
 37. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191).
 38. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia  2010  r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych      i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23).
 
 DZIAŁ II
INFORMACJE O SZKOLE
 

  § 1.1. Szkoła nosi nazwę: Gimnazjum w Malczycach.
 1. Siedziba szkoły: ul. Szkolna 6, 55-320 Malczyce.
 2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

   § 2.1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Malczyce.
 1. Organem nadzoru pedagogicznego jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

§ 3.1. Szkoła jest jednostką budżetową, której finanse regulują odrębne przepisy.
2. Odpowiedzialność za prawidłową obsługę finansową i księgową ponosi Dyrektor szkoły.
 

§ 4.1. Cykl kształcenia trwa 3 lata.
2. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej   w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.
3. W miarę potrzeb i posiadanych środków w gimnazjum mogą być organizowane oddziały dwujęzyczne, sportowe, terapeutyczne, integracyjne, przysposabiające do pracy i klasy realizujące innowacje pedagogiczne nauczyciela.
 4. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom możliwość korzystania z:
1)        pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2)        biblioteki, świetlicy;
3)        stołówki;
4)        gabinetu szkolnej służby zdrowia;
5)        gabinetu  stomatologicznego;
6)        porad pedagoga i psychologa, doradcy zawodowego;
7)        hali sportowej;
8)        wielofunkcyjnego boiska sportowego;
9)        szatni.
 

§ 5.1. Zasady i tryb postępowania w sprawie spełniania obowiązku szkolnego określają odrębne przepisy.
2. Na zasadach określonych w ustawie Dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny tok lub program nauczania albo na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.
3. Kryteria przyjęć uczniów spoza rejonu ustala Dyrektor szkoły uwzględniając możliwości organizacyjne placówki .
 
 
§ 6.1. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych dokumentów szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań  i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy resortowe.
 
                                                              

§ 7.1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem gimnazjum lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładami kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. Za dokumentację praktyk studenckich odpowiada Dyrektor szkoły i nauczyciel opiekun praktykanta.
 
 
 
DZIAŁ III
CELE  I  ZADANIA  GIMNAZJUM
 
 

§ 8.1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz  w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Szkoła wykonuje swoje zadania poprzez zapewnienie bezpłatnego i obowiązkowego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
 3. Szkoła realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej ramowe plany nauczania, podstawę programową kształcenia ogólnego oraz zatwierdzone  wewnątrzszkolne dokumenty: szkolny zestaw programów nauczania  i szkolny zestaw podręczników, szkolny program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, wewnątrzszkolny system oceniania.
 4. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
1)        atrakcyjny i nowatorski proces nauczania i wychowania;
2)        udział w zajęciach pozalekcyjnych.
  
 
 § 9.1. Szkoła zapewnia w ramach posiadanych przez siebie środków, warunki do realizacji  projektów edukacyjnych.
    2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z  zastosowaniem różnorodnych metod.
    3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
    4. Projekt jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje
  następujące działania:
1)     wybranie tematu projektu;
2)     określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3)     wykonanie zaplanowanych działań;
4)     publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;
5)     podsumowanie pracy uczniów nad projektem w formie refleksji nad całością działań     projektowych.
5. Szczegóły realizacji projektu gimnazjalnego opisane zostały w Procedurach organizowania   projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Malczycach.
 

§ 10.1. Szkoła umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
1)        poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne;
2)        poradnictwo doradczo-zawodowe;
3)        rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
4)        organizowanie zajęć z proorientacji zawodowej.
 

§ 11.1. Szkoła kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum i wieku ucznia poprzez:
1)   zapewnienie uczniom gimnazjum odpowiednich warunków kształcenia i wychowania;
2)   systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
3)   realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego gimnazjum.
 

§ 12.1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz swoich możliwości poprzez:
1)        zorganizowanie zajęć świetlicowych;
2)        umożliwienie spożywania posiłków;
3)        system zapomóg i stypendiów;
4)        prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5)        prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
6)        zajęcia, o których mowa wyżej, prowadzone są w miarę posiadanych środków finansowych.
 

§ 13.1. Szkoła zapewnia opiekę oraz dba o warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu uczniów poprzez:
1)        prowadzenie wywiadów przez pedagoga, wychowawców i zespół wychowawczy w celu poznania sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów;
2)        organizowanie dla rodziców zajęć psychoedukacyjnych w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny;
3)        zajęcia warsztatowe dla rodziców i nauczycieli w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych;
4)        prowadzenie poradnictwa specjalistycznego oraz rozmów indywidualnych z uczniami mającymi problemy i z ich rodzicami;
5)        gromadzenie w bibliotece szkolnej materiałów o tematyce pedagogicznej                           i psychologicznej, będącej do dyspozycji uczniów i nauczycieli;
6)        udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.
 

§ 14.W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
1.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :
1)        diagnozowaniu środowiska ucznia;
2)         rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia  i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3)        rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
4)        wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5)        prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
6)        podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
7)        wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
8)        wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
9)        udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
10)    wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11)    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12)    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2.  Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
1)        rodzicami;
2)        psychologiem;
3)        pedagogiem;
4)        poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
5)        podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:
1)        rodziców;
2)        ucznia;
3)        nauczyciela – wychowawcy klasy;
4)        pedagoga;
5)        psychologa;
6)        poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
7)        doradcy zawodowego.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:
1)        zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych, logopedycznych;
2)        zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
3)        zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
4)        porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
5)        zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6)        porad dla uczniów.
      

§ 15. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody  rodzica.
    

 § 16. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.
   
 
  § 17. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych może być niższa, niż określona w § 16.
     
   
  § 18. Zajęcia specjalistyczne organizowane  w miarę możliwości i  potrzeb to:
1.    rewalidacyjne- organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne   trudności  w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii  pedagogicznej; oligofrenopedagogiki; liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów.
2.    socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.
     
      
  § 19. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
      
      
  § 20. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznym decyduje Dyrektor szkoły.
     
       
  § 21. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub specjalistycznych decyduje Dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
     
      
  
 § 22. Zajęcia psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania dysfunkcyjnym zachowaniom ucznia oraz wspierania ich rozwoju.
      
  §23. Zajęcia psychoedukacyjne prowadzą w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog lub inni specjaliści.
     
       
  §24. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia prowadzone są w grupach odpowiadających  liczbie uczniów w oddziale lub podczas konsultacji indywidualnych.
       
      
  §25. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają w zależności od potrzeb: pedagog           i psycholog, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń.
      
      
  § 26. W szkole w miarę potrzeb prowadzone są warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.
 
       
§ 27.1. Nauczyciele oraz specjaliści, prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
     2. Pracami zespołu koordynuje wychowawca danej klasy.
     3. Do zadań zespołu należy:
1) dobór, monitorowanie, diagnozowanie i modyfikowanie w miarę potrzeb zestawu  programów nauczania dla danego oddziału;
2)  integracji treści miedzyprzedmiotowych;
3) planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów posiadających:
a) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) orzeczenie o niepełnosprawności;
c) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
d) opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
e) szczególne uzdolnienia;
4) ewaluację oceniania wewnątrzszkolnego oraz Programu Wychowawczego gimnazjum;
5)  analizowanie wyników badania osiągnięć uczniów;
4. Zadania zespołu związane z planowaniem i koordynowaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej obejmują w szczególności:
1)  ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
2) określenie zaleconych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
3)  zaplanowania działań z zakresu doradztwa zawodowego;
4)  opracowanie planu działań służących wspieraniu ucznia;
5) dokonanie efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej wraz z określeniem wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z uczniem.
5. Zespół opracowuje indywidualny plan edukacyjno- terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenie PPP w ciągu 30 dni od uzyskania orzeczenia bądź zakończenia okresu funkcjonowania poprzedniego IPET-u.
6. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb ( nie rzadziej niż raz w roku). Zwołuje je wychowawca danej  klasy
 
      
§ 28.1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów w wybranych dziedzinach poprzez:
1)        organizowanie zajęć pozalekcyjnych;
2)        organizowanie konkursów naukowych, artystycznych i sportowych;
3)        organizowanie działań wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
4)        informowanie uczniów o konkursach zewnętrznych;
5)        stosowanie motywacyjnego systemu nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.
 
         
 § 29. Szkoła kształtuje postawy patriotyczne, poczucie tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz przynależności do społeczności międzynarodowej poprzez:
1.      ukazanie dorobku Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów,
2.   ukazanie świata i miejsca człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym,
3.   wyzwalanie aktywności poznawczej i twórczej w procesie kształtowania ww. postaw, organizując:
1)             imprezy o wartościach patriotycznych związanych z narodową tradycją, a także prezentujące wartości kultury europejskiej i światowej;
2)             konkursy literackie, olimpiady przedmiotowe, konkursy czytelnicze, artystyczne, sesje popularnonaukowe, spotkania z twórcami;
3)             wystawy plastyczne, konkursy muzyczne, imprezy regionalne.
  
      
  § 30.Szkoła organizuje opiekę zdrowotną w zakresie:
1.  udzielania doraźnej pomocy medycznej,
2.  dbałości o higienę i estetyczny wygląd,
3.  szerzenie oświaty prozdrowotnej.
 
      
  § 31. Szkoła może udzielać, w ramach posiadanych środków, pomocy materialnej uczniom, znajdującym się w trudnych    warunkach rodzinnych.
 
       
  § 32. Dla uczniów, którzy z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych pozbawieni są opieki rodzicielskiej,   wnioskuje się o opiekę w rodzinach zastępczych. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego.
         
         
 § 33.1.  W realizacji swych statutowych zadań szkoła uwzględnia treści  następujących   dokumentów:
1)  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
2)  Konwencja Praw Dziecka
3)  Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
         
          
  § 34. Szkoła posiada Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego.
 Działaniami objęci są: uczniowie klas I-III, którzy uczestniczą w zajęciach zawodoznawczych, prowadzonych przez wychowawców, pedagoga, psychologa i doradcę zawodowego.
      
         
§ 35.1. Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez siebie zajęć  poprzez:
1)  realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 54 ust. 4  niniejszego Statutu;
2)  pełnienie dyżurów nauczycieli. Zasady organizacyjno-porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustala Dyrektor szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa   do zakończenia zajęć w szkole;
3)  opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
4)  przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach z przedmiotów wymagających podziału na grupy;
5)  obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;
6)  odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
7)  prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
8)  kontrole obiektów budowlanych, należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych  i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.
Kontroli obiektów dokonuje komisja powołana przez Dyrektora szkoły po przerwach trwających co najmniej dwa tygodnie;
9)  umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;
10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
12) wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności sal dydaktycznych typu laboratoryjnego w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcje   o zasadach udzielania tej pomocy;
13) dostosowanie mebli, krzeseł, szafek do warunków antropometrycznych uczniów;
14) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach  i wycieczkach poza teren szkoły;
15) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
16) udostępnianie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych zgromadzonych w szkole osobom prowadzącym zajęcia z użyciem tych substancji   i preparatów;
17) zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
          poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których
          przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
      
       
  § 36.1.  Szkoła prowadzi  działalność z zakresu profilaktyki poprzez:
1)     realizację przyjętego  Programu Profilaktyki;
2)     rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
        3)    realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy   z pedagogiem, psychologiem,   pielęgniarką szkolną i innymi specjalistami
4)     działania opiekuńcze wychowawcy klasy;
5)     działania pedagoga i psychologa szkolnego;
6)     współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i Stacją Sanitarno-    Epidemiologiczną.
 
DZIAŁ IV
ORGANY  GIMNAZJUM
 

§ 37.1. Organami gimnazjum są:
1)        Dyrektor gimnazjum,
2)        Rada Pedagogiczna,
3)        Rada Rodziców,
4)        Samorząd Uczniowski.
 
      
§ 38..1. Dyrektor gimnazjum w ramach jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności sprawuje nadzór, kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno- wychowawczej, opiekuńczej i administracyjno- gospodarczej gimnazjum.
2.Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
1)        kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
2)        przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3)        przedkłada Radzie Pedagogicznej wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
4)        dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
5)        podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
6)        stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
7)        udziela na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
8)        kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego  przez zamieszkałe w obwodzie szkoły dzieci. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego, Dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne zgodnie z określonymi w szkole procedurami: uwzględniając tryb przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
9)        zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, informatyki, drugiego języka w oparciu          o odrębne przepisy;
10)    zwalnia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych z wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
11)    udziela na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, zezwoleń na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą oraz określa warunki jego spełniania;
12)    występuje do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek         w porozumieniu z rodzicami ucznia/ prawnymi opiekunami;
13)    inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
14)    umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
15)    opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli;
16)    skreśla z listy uczniów pełnoletnich, z zachowaniem zasad zapisanych w § 69 ust. 3 Statutu;
17)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych;
18)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
19)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;
20)    zasięga opinii Rady Pedagogicznej przy określaniu szczegółowych warunków realizacji projektu gimnazjalnego;
21)    organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną w formach i zasadach określonych w rozdziale III Statutu.
3. Do kompetencji Dyrektora gimnazjum w szczególności należą:
1)        kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno- wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2)        sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3)        sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,
4)        realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
5)        dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
6)        organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi szkoły.
4. Dyrektor gimnazjum decyduje w sprawach:
1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
2)    przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych,
3)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach  odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
4) dopuszczania do użytku szkolnego zaproponowanego  przez nauczyciela programu  nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
5)   zwalniania ucznia z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki
      drugiego obowiązkowego języka,
6)  zwalniania ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w przypadkach uniemożliwiających     udział ucznia w realizacji tego projektu.
5. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i   Samorządu  
Uczniowskiego w danym roku szkolnym ustala dodatkowe dni wolne od  zajęć dydaktyczno-  wychowawczych, w wymiarze do 8 dni, o których informuje do  30 września, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów.
6. Dyrektor gimnazjum w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, zapewniając bieżący przepływ informacji pomiędzy organami szkoły.
7. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go  nauczyciel, pracownik szkoły upoważniony przez Dyrektora gimnazjum.
8. Szczegółowy tryb powołania i odwołania Dyrektora szkoły określają odrębne przepisy.
9. Dyrektor wykonuje również inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.
 
 
       
  § 39.1.   Rada Pedagogiczna gimnazjum jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
     2.   W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Przewodniczącym Rady    Pedagogicznej jest Dyrektor szkoły.
3.   Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.
4.    Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, którzy są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.
5.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)        zatwierdzanie planów pracy gimnazjum;
2)        podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3)        podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów;
4)        ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
5)        podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy ucznia pełnoletniego.
    6.    Rada Pedagogiczna ma kompetencje do:
1)        występowania z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji Dyrektora;
2)        delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora;
3)        podejmowania uchwał w sprawie karnego przeniesienia ucznia do innej klasy z uprzednim powiadomieniem rodziców;
4)        wnioskowania do Dyrekcji gimnazjum o karne przeniesienie ucznia do innej szkoły, po wyczerpaniu wszystkich procedur zapisanych w niniejszym statucie, związanych z karaniem ucznia;
5)        wykonywania kompetencji przewidzianych dla Rady Szkoły zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy   o systemie oświaty;
6)         przygotowania projektu Statutu Szkoły lub jego zmian;
7)        podejmowania uchwał w sprawie projektów programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły;
8)        opiniowania zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania;
9)        ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
7.   Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)        organizację gimnazjum, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2)        projekt planu finansowego gimnazjum;
3)        propozycje Dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć;
4)        wnioski Dyrektora gimnazjum o przyznanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień;
5)        wniosek rodzica o realizację obowiązku szkolnego w gimnazjum dla dorosłych;
6)        szczegółowe warunki realizacji projektu gimnazjalnego.
 
     
  § 40.1. W szkole działa Rada Rodziców.
1)        Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły;
2)        Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły;
3)        W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego;
4)        Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach;
5)        W wyborach, o których mowa w pkt. 4 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic            /prawny opiekun;
6)        Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
a)                                        wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
b)                                        szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców,
c)                                        zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
7)        Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego Statutu;
8)        Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
2.    Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)        występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora gimnazjum oraz do organu prowadzącego a także do organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły;
2)        udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu;
3)        działanie na rzecz stałej poprawy bazy;
4)        pozyskanie środków finansowych w celu wsparcia działalności szkoły;
5)        współdecydowanie o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku;
6)        uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki;
7)        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania;
8)        delegowanie przedstawicieli do składu komisji konkursowej na Dyrektora gimnazjum;
9)        wnioskowanie o udzielanie i egzekwowanie kar i nagród zgodnie z zapisami Statutu;
10)    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły;
11)    zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli;
12)    opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
13)    Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala między innymi:
a)      kadencję, tryb, powoływanie i odwoływania Rady Rodziców,
b)      organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,
c)      tryb podejmowania uchwał,
d)      zasady wydatkowania funduszy.
3.  Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez ogólne zebrania rodziców.
 
 
       
§ 41.1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.
2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów   w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
    3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego   nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
4. Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi gimnazjum wnioski i opinie   w zakresie realizacji praw uczniów, takich jak:
1)        prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3)        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4)        prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5)        prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu  z Dyrektorem;
6)        prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu;
7)        prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia;
8)        opiniowanie Programu Wychowawczego;
9)        wnioskowanie o udzielanie i egzekwowanie kar i nagród zgodnie z zapisami Statutu.
 

§ 42.1. Każdy z organów gimnazjum ma możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji    w granicach kompetencji określonych w statucie.
2. W razie zaistnienia sytuacji konfliktowej pomiędzy organami gimnazjum, Dyrektor gimnazjum powołuje komisję do rozpatrzenia i rozwiązania tego konfliktu, składającą się z przedstawicieli organów gimnazjum w równej liczbie bądź przedstawicieli organu nadzorującego   i prowadzącego – w zależności od właściwości sprawy.
3. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i SU w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
4. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 
   
§ 43.1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Formy współdziałania rodziców z nauczycielami:
1)        zapoznanie z programem wychowawczym, profilaktyki, szkolnym zestawem programów nauczania  i szkolnym zestawem podręczników;
2)        zapoznanie z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;
3)        uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
4)        uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kształcenia swoich dzieci;
5)        wyrażanie i przekazywanie do Dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego opinii na temat pracy szkoły we wszystkich zakresach jej działania.
   3.  Współpraca Dyrektora szkoły z rodzicami.
1)        zapoznawanie rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie szkoły, m.in. organizacja szkoły, zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi na zebraniach informacyjnych organizowanych dla rodziców i uczniów przyjętych do klas I;
2)         udział Dyrektora szkoły w zebraniach Rady Rodziców (informowanie o bieżących problemach szkoły, zasięganie opinii rodziców o pracy szkoły);
3)        przekazywanie informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach  pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań  z rodzicami;
4)        rozpatrywanie wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich podczas konsultacji.
 
 
 
DZIAŁ V
ORGANIZACJA GIMNAZJUM
 

§ 44.1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza. Pierwszy semestr trwa od początku roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia.
3. Klasyfikowanie śródroczne za I półrocze przeprowadza się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nie później niż  w ostatnim tygodniu stycznia. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w ostatnim tygodniu  zajęć dydaktycznych.
  
 
§ 45.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum, opracowany przez Dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa  w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
2.  W arkuszu organizacji gimnazjum zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin zajęć nadobowiązkowych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 1. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę.
 
   
§ 46.1. Szkoła posiada Wewnątrzszkolny System Oceniania jako dział VIII Statutu zgodny z przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania   i promowania uczniów .
2. Zasady systemu oceniania opracowują zespoły przedmiotowe po zasięgnięciu opinii organów szkoły, a zatwierdza Rada Pedagogiczna i powiadamia o nich rodziców i uczniów.
 
  
§ 47.1. Gimnazjum wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
2. Gimnazjum realizuje własny Program Wychowawczy i Profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
3. Zmian w Programie Wychowawczym i Profilaktycznym dokonuje Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii organów, o których mowa w ust. 2.
 

 § 48.1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział. O podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego   dla gimnazjum.
     2. Zasady tworzenia i organizacji oddziałów przysposabiających, oddziałów sportowych, oddziałów integracyjnych, wyrównawczych, oddziałów specjalnych określają odrębne przepisy    z zastrzeżeniem § 18.
     3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktyczno- wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora szkoły, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  i higieny pracy.
 

§ 49.1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.
    2. Zajęcia mogą być również prowadzone w:
1)      w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;
2)      w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, wychowania fizycznego,  zajęć artystycznych, technicznych;
3)      w toku nauczania indywidualnego;
4)      w formie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, warsztaty;
5)      w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego;
6)      w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: wycieczki turystyczne i krajoznawcze, „zielone szkoły”.
3.  Godzina lekcyjna trwa 45 min. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych  w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć (np. niska temperatura, awaria itp.- zgodnie z obowiązującymi przepisami).
4.  Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłużej niż 60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.
5.  Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może w przypadkach określonych odrębnymi przepisami zawiesić zajęcia na oznaczony czas.
6.  Godziny zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły                             z uwzględnieniem propozycji nauczycieli.
 
   
§ 50.1.   Dyrektor gimnazjum dokonuje podziału oddziału na grupy zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania.
2.   Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach powyżej 30 uczniów.
3.   Podczas zajęć edukacyjnych z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie  ćwiczeń   z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokonuje się podziału na grupy w oddziale liczącym więcej niż 30 osób, na czas prowadzenia ćwiczeń (za zgodą organu prowadzącego).
4.    W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 i 3 można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę. Podział na grupy jest uzależniony od możliwości finansowych szkoły oraz wielkości sal i pomieszczeń dydaktycznych.
5.    Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych i międzyklasowych
6.    Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być organizowane poza systemem klasowo - lekcyjnym podczas wyjazdów, np. „zielone szkoły”
7.      Dyrektor szkoły opracowuje ramowy plan nauczania dla danego oddziału lub klas na cały okres  kształcenia z zachowaniem minimalnej liczby godzin edukacyjnych określonych w przepisach prawa.
8.      Uczniom niepełnoletnim na życzenie rodziców/ prawnych opiekunów lub życzenie  uczniów pełnoletnich szkoła organizuje naukę religii/etyki zgodnie z odrębnymi przepisami.
9.      Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora w wymiarze 14 godzin w każdej klasie, w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
10.  Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust.8, jeżeli jego rodzice/ prawni opiekunowie zgłoszą Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
11.  Uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, o których mowa w ust. 8, jeżeli zgłosi Dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec swojego udziału w zajęciach.
12.  Zajęcia, o których mowa w ust. 9 nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.
13.  Uczeń może być zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach informatyki lub  drugiego języka  obcego po spełnieniu warunków.
    14. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze  na zajęciach informatyki, drugiego języka obcego, ma   obowiązek przebywać w czasie tych  zajęć (po uzgodnieniu z wychowawcą) pod opieką pedagoga, psychologa, bibliotekarza, wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu.
    15. Uczeń  nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, drugiego języka po  otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły.
    16. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii, zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jeśli umieszczone są one w planie zajęć jako pierwsze, może przychodzić do szkoły godzinę później, jeśli są ostatnie w danym dniu, może wychodzić wcześniej, jeśli rodzice ucznia wystąpią z podaniem do Dyrektora szkoły, w którym wyraźnie zaznaczą, że przejmują odpowiedzialność za ucznia w czasie jego nieobecności na tych zajęciach. Jeśli rodzice nie wystąpią z takim wnioskiem, lub jeśli te zajęcia  umieszczone są pomiędzy innymi zajęciami    lekcyjnymi, uczeń (po ustaleniu z wychowawcą) pozostaje pod opieką pedagoga, bibliotekarza lub wychowawcy.
  
§ 51.1.    W szkole może funkcjonować świetlica szkolna  zorganizowana dla uczniów dojeżdżających.
2.    Zajęcia w świetlicy odbywają się przed lekcjami.
3.    Do szczególnych zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia w świetlicy należy:
1)        organizowanie pomocy w nauce;
2)        prowadzenie zajęć relaksacyjnych;
3)        upowszechnianie kultury zdrowotnej;
4)        organizowanie gier i zabaw ruchowych;
5)        ujawnianie i rozwój zainteresowań;
6)        kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;
7)        organizowanie zajęć opiekuńczych dla uczniów, którzy oczekują na autobus szkolny;
8)        współdziałanie z nauczycielami i rodzicami.
 1.   Szkoła umożliwia uczniom korzystanie ze stołówki szkolnej.
 

§ 52.1. Szkoła prowadzi bibliotekę, która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb nauczania i rozwijania zainteresowań uczniów oraz doskonalenia warsztatu nauczyciela.
 1. Biblioteka realizuje zadania poprzez:
1)        uczestniczenie w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły wobec uczniów: kształcąco- wychowawczej, diagnostyczno - programowej, opiekuńczo- wychowawczej i kulturalno- rekreacyjnej;
2)        zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych;
3)        podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno- wychowawczej z zakresu rozwoju czytelnictwa, przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;
4)        pełnienie funkcji ośrodka edukacji czytelniczej i informacyjnej przy wykorzystaniu księgozbioru i pracowni multimedialnej.
 1. Biblioteka znajduje się w odrębnym pomieszczeniu, które umożliwia:
1)        gromadzenie i opracowanie zbiorów;
2)        korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę;
3)        prowadzenie przysposobienia czytelniczo- informacyjnego uczniów w oddziałach.
 1. Godziny pracy biblioteki umożliwiają:
1)        dostęp do jej zbiorów przed lekcjami, podczas zajęć i po ich zakończeniu;
2)        przy jednoosobowej obsadzie bibliotekarz przeznacza jeden dzień w tygodniu na prace związane z zakupem, opracowaniem i konserwacją zbiorów;
3)        w okresie spisu kontrolnego biblioteka nie udostępnia zbiorów poza teren szkoły.
 1. Do zadań nauczyciela- bibliotekarza należy:
1)        gromadzenie i udostępnienie zbiorów;
2)        udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych                  i tekstowych, informowanie o nowościach;
3)        informowanie czytelników o zbiorach bibliotecznych;
4)        poradnictwo w wyborach czytelniczych;
5)        zachęcanie uczniów do świadomego wyboru lektury;
6)        prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego w formie pracy indywidualnej, zajęć grupowych lub wycieczek do bibliotek pozaszkolnych;
7)        udostępnienie nauczycielom, uczniom i wychowawcom potrzebnych materiałów;
8)        udzielanie pomocy w przeprowadzeniu różnych form zajęć dydaktyczno- wychowawczych   w bibliotece;
9)        inspirowanie aktywu czytelniczego do pracy;
10)    informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów, przygotowanie analiz stanu czytelnictwa na posiedzenie Rady Pedagogicznej;
11)    rozwijanie kultury czytelniczej uczniów;
12)    dobra znajomość posiadanych zbiorów;
13)    dobra znajomość potrzeb czytelniczych i zainteresowań;
14)    zakup książek, czasopism, pomocy audiowizualnych i edukacyjnych programów komputerowych, w miarę posiadanych środków;
15)    ewidencjonowanie i opracowanie zbiorów bibliotecznych;
16)    selekcjonowanie zbiorów i oprawianie książek;
17)    organizowanie warsztatu informacyjnego;
18)    opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki;
19)    doskonalenie swojego warsztatu pracy;
20)    wypożyczanie podręczników szkolnych kolejnym rocznikom uczniów na podstawie Regulaminu korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w Gimnazjum w Malczycach.
6.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
7.      Korzystający ze zbiorów biblioteki mają obowiązek zwrócić wypożyczone pozycje do dnia 10 czerwca każdego roku szkolnego.
 
 
 
 
DZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
 
   
§ 53.1.  W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli, pedagoga, psychologa oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi.
2.  Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3.  W szkole mogą być zatrudnieni: logopeda, psycholog, doradca zawodowy i inni specjaliści    w zależności od potrzeb i możliwości finansowania szkoły.
4.  Osoby zatrudnione w gimnazjum wykonują zadania ustalone przez Dyrektora w przydziale czynności zgodnie  z określonymi przez przepisy kompetencjami.
5.       Pracownik zatrudniony w szkole na umowę o pracę zobowiązany jest przestrzegać   szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków potwierdzane jest podpisem pracownika.
 1. Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności:
1)        Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2)        Wykonywanie zadań sumiennie;
3)        Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
4)        Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
5)        Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
6)        Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
7)        Sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
7.      W gimnazjum działa Komisja Zdrowotna powołana przez Dyrektora, który jest dysponentem   funduszu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
8.       Skład i zakres kompetencji oraz tryb działania Komisji Zdrowotnej określa regulamin dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc  zdrowotną dla  nauczycieli Gimnazjum w Malczycach. 
 
   
§ 54.1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.     Każdy nauczyciel, nie tylko wychowawca, pełni funkcję wychowawczą zarówno na lekcji jak   i na przerwie.
3.      Nauczyciel przedmiotu niebędący wychowawcą klasy, zobowiązany jest do podejmowania  próby samodzielnego rozwiązywania problemów wychowawczych.
4.      Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z pracą dydaktyczno - wychowawczą należy:
1)   prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego;
2)   obowiązek, realizacji podstawy programowej swoich zajęć edukacyjnych na podstawie dopuszczonego do stosowania w szkole programu nauczania;
3)   obowiązek nieustannego samokształcenia się i aktualizacji wiedzy metodycznej                          i merytorycznej oraz realizacja zadań wynikających z przepisów o awansie zawodowym nauczyciela;
4)   obowiązek przygotowania się do każdej lekcji, przemyślenia jej pod kątem doboru metod, zasad i pomocy naukowych w celu podniesienia wyników nauczania i uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych;
5)   udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez szkołę i inne instytucje;
6)   zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym obowiązującym w oświacie,
7)   stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów;
8)   udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu trudności w nauce;
9)   wdrażanie uczniów do systematycznej pracy, samokontroli, samooceny, pracy zespołowej;
10)    ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia;
11)    uświadomienie uczniom stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie;
12)    bezstronna, obiektywna i sprawiedliwa ocena ucznia, zgodna z obowiązującym wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
13)    dostosowanie wymagań z nauczanego przedmiotu na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, wobec ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania;
14)    prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej: systematyczne wpisywanie tematów lekcji, kontrolowanie obecności uczniów na lekcji, systematyczne wpisywanie ocen cząstkowych, wpisywanie ocen śródrocznych  i proponowanych ocen rocznych w terminach  określonych w dziale VIII;
15)    sporządzanie informacji dotyczących działań związanych z powierzonymi przez Dyrektora dodatkowymi obowiązkami;
16)    dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny przez: zabezpieczenie pomocy naukowych będących zagrożeniem dla życia i zdrowia ucznia, systematyczne kontrolowanie sprzętu, urządzeń sportowych, egzekwowanie przestrzegania regulaminów pracowni przez uczniów, używanie tylko sprawnego sprzętu;
17)    współpraca z rodzicami przez udział w zebraniach, konsultacjach, udzielanie im rad  i wskazówek pedagogicznych;
18)    realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających  potrzeby                       
      i zainteresowania uczniów;
19)    sprawowanie opieki nad zespołem uczniowskim realizującym projekt edukacyjny.
 1.  Do szczególnych zadań nauczyciela związanych z opieką nad uczniami należy:
1)        zapoznanie uczniów ze statutem szkoły, programem wychowawczym, profilaktycznym   oraz odnotowanie tego faktu w dzienniku lekcyjnym;
2)        wpajanie uczniom zasad bezpiecznego zachowania się na terenie szkoły i poza nią;
3)        punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć;
4)        aktywne pełnienie dyżurów przed lekcjami i podczas przerw śródlekcyjnych zgodnie                  z regulaminem dyżurów, który ściśle określa obowiązki nauczyciela dyżurnego;
5)        reagowanie na niewłaściwe zachowanie ucznia;
6)        niedopuszczanie do samowolnego opuszczania terenu szkoły przez uczniów. Uczeń przebywający w szkole zgodnie z planem zajęć może być zwolniony z lekcji tylko na pisemną prośbę rodziców lub po telefonicznym porozumieniu się z nimi. Jeśli szkoła nie ma możliwości zorganizowania zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, dopuszcza się możliwość zwolnienia uczniów.
 1. Inne obowiązki nauczyciela:
1)        uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej;
2)        realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
3)        kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia;
4)        przestrzeganie tajemnicy służbowej;
5)        przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
6)        uczestniczenie w przeprowadzaniu  egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
7)        stosowanie Procedur postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją oraz innych sytuacjach kryzysowych obowiązujących w szkole.
7.      Nauczyciel ma obowiązek wykonywać inne prace zlecone przez Dyrektora szkoły dotyczące bezpośrednio działalności dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej szkoły.
 1. Nauczyciel ma prawo do:
1)        decydowania w sprawie doboru programów nauczania, podręczników, metod, form organizacyjnych lekcji  i środków dydaktycznych;
2)        decydowania o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia;
3)        zgodnego z higieną pracy tygodniowego rozkładu zajęć i dyżurów;
4)        poszanowania własnej godności osobistej, wolności religijnej i światopoglądowej;
5)        do wyboru podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.
 
     
  § 55. Szkoła zatrudnia pedagoga, psychologa oraz doradcę zawodowego.
       
       
  § 56. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
1.     rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń  szkolnych:
1)        diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów;
2)        zbieranie informacji o młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, bezrobociem, niepełnosprawnością, przemocą, itd.;
3)    diagnozowanie trudności w uczeniu się;
4)    analizowanie sytuacji szkolnej lub klasowej – diagnoza klasy ( samodzielnie lub we współpracy  z wychowawcą);
5)    rozpoznawanie problemu ucznia;
6)    rozmowy indywidualne z uczniem;
7)    rozmowy indywidualne z nauczycielami;
8)    kontakty z rodzicami ( opiekunami prawnymi ) ucznia na terenie szkoły;
9)    kontakty z instytucjami wspierającymi pracę szkoły w zakresie potrzeb danego problemu;
10)   poradnictwo psychoedukacyjne, zdrowotne i prawne;
11)    diagnoza środowiska wychowawczego ucznia we współpracy z instytucjami wspierającymi pracę szkół;
12)    opracowanie narzędzi;
14)   wykorzystanie metod i narzędzi adekwatnych do problemu;
15)   wizyty w domu z wychowawcą klasy w sytuacjach koniecznych;
16)   monitorowanie obowiązku szkolnego i absencji szkolnej uczniów;
17)   analizowanie  dokumentów szkolnych;
18)   zbieranie informacji w tym zakresie od wychowawców klas;
19)   praca indywidualna z uczniem wagarującym we współpracy z rodziną, nauczycielami, instytucjami;
20)   organizowanie różnych form pomocy pedagogicznej:
a)        rozmowy indywidualne wspomagające rozwiązanie problemu,
b)        zajęcia indywidualne i grupowe,
c)        zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym dla zespołów klasowych,
d)        zajęcia profilaktyczne ( prowadzone przez pedagoga lub zaproszonych specjalistów),
e)        realizacja lub koordynacja gotowych programów profilaktycznych adaptowanych dla    potrzeb środowiska,
 21) doraźna współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny;
 22) stała współpraca z instytucjami:
a)      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
b)      Poradnie specjalistyczne,
c)      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
d)      Sąd Rodzinny,
e)      Policja,
f)       inne specyficzne dla środowiska i sytuacji,
 23) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-   pedagogicznej   dla  uczniów, rodziców, nauczycieli:
a) zgłaszanie wskazanej tematyki, współpraca z instytucjami kompetentnymi w    danym obszarze celem szkolenia rady pedagogicznej, uczniów, rodziców,
b)  prowadzenie zajęć specjalistycznych w zależności od posiadanych kwalifikacji,
c)  współpraca z wychowawcą klasy,
d)  pomoc nauczycielom w dostosowaniu metod i form pracy z uczniem z dostosowanymi wymaganiami edukacyjnymi na podstawie opinii lub orzeczenia PPP, w tym z nauczaniem indywidualnym lub  z  deficytami rozwojowymi
e)  prowadzenie działań wychowawczych w klasie zgodnych z programem    wychowawczym szkoły lub działań interwencyjnych,
f) współpraca z rodzicami uczniów,
  24) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu  wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,   w  stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli:
         a) psychoedukacja rodziców w ramach spotkań klasowych, wywiadówek itp.  (prowadzenie    lub koordynacja),
b) koordynacja działań wychowawczych i profilaktycznych,
c) wspieranie rodziców w sytuacjach trudnych wychowawczo,
d) monitorowanie i analiza zachowań ucznia w środowisku szkolnym i poza szkolnym,
e) opracowanie programów działań profilaktycznych dla potrzeb konkretnego odbiorcy (indywidualnego lub grupowego),
f) wczesna interwencja w przypadku wystąpieniu problemów wychowawczych w jakiejkolwiek formie (indywidualna lub grupowa), współpraca z wychowawcą lub instytucjami wspierającymi szkołę,
g) prowadzenie działań interwencyjno-naprawczych.
     25) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu  Wychowawczego i Programu Profilaktyki, o których mowa  w odrębnych przepisach:
a) wyjazdy integracyjne – organizacja, koordynacja i współudział,
b) współtworzenie i współpraca w realizacji programów wychowawczych,
c) koordynacja oddziaływań profilaktycznych,
d) współpraca z kuratorami,
e) udostępnianie scenariuszy zajęć wychowawczych dla wychowawców,
f) opracowanie i prowadzenie zajęć tematycznych na uczniów, wychowawców, nauczycieli lub rodziców,
g) wspieranie oddziaływań wychowawczych środowiska:
     26) realizacja  zadań  na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku  kształcenia i zawodu,
 27)  działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w   trudnej sytuacji życiowej:
a) organizacja stypendium szkolnego
b)współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji zadania,
c) tworzenie wykazu uczniów objętych pomocą materialną w danym roku szkolnym,
d) upowszechnianie aktualnych informacji o pomocy materialnej udzielanej z udziałem szkoły.
 
2. Głównym celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży przy współpracy z pedagogiem, wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów, uwzględniając obowiązujące procedury.
1) Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie uczniom opieki psychologicznej, wsparcia dla rodziców i nauczycieli poprzez działania takie, jak:
a) diagnoza;
b) terapia indywidualna, grupowa oraz terapia rodzinna;
c) interwencja psychologiczna;
d) warsztaty.
        2) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie  potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia
a) psychologiczna diagnoza zaburzeń zachowania ucznia;
b) diagnoza przyczyn trudności w nauce;
c) diagnoza potencjalnych możliwości dziecka;
d) określanie mocnych stron dziecka;
e) diagnoza trudności emocjonalnych dziecka poprzez obserwacje w klasie, wywiad z rodzicem, nauczycielem oraz poprzez wykorzystanie technik projekcyjnych.
         3)  Diagnozowanie  sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określeni odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
a) dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej szkoły,  przygotowanie opracowań zawierających analizę
b) prowadzenie ewidencji i sporządzanie wykazu uczniów zagrożonych niedostosowaniem i niedostosowanych społecznie,
c) monitorowanie zachowań ucznia z zaburzonym zachowaniem na terenie szkoły,
d) udział w opracowaniu programów szkolnych – wychowawczego i profilaktyki
        4)  Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy uczniom, nauczycielom                         i rodzicom/prawnym opiekunom:
a) udzielanie na terenie szkoły pomocy psychologicznej wobec uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy ( indywidualne zajęcia z uczniami, rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z uczniami),
b) zajęcia z klasami - profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości.
c) indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa – w zależności od zgłaszanych potrzeb.
d) udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, kierowanie do specjalistów zajmujących się konfliktami małżeńskimi, terapią rodzin, leczeniem- w zależności od potrzeb,
e) poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami,
f) wspomaganie wychowawców w realizacji zadań,
        5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania  oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i   pozaszkolnym ucznia:
a) pomoc w rozwiązywaniu problemów( praca indywidualna z uczniem, rozmowy indywidualne terapeutyczne z dzieckiem i rodzina)
b) interwencje doraźne (doraźna opieka nad uczniami wymagającymi wyciszenia z uwagi na trudności w opanowaniu emocji),
c) prowadzenie programów profilaktycznych dla uczniów zgodnie z Programem Profilaktyki i Programem Wychowawczym;
d) zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;
e) terapia zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych;
 
3.  Do zadań doradcy zawodowego należy:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) wskazywanie rodzicom, uczniom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym dotyczących rynku pracy, trendów rozwojowych, programów edukacyjnych;
4) udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;
5) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących.
 

§ 57.1. Nauczyciele tworzą zespoły:
1)        zespoły nauczycieli uczących na danym poziomie,
2)        zespół wychowawczo- dyscyplinujący,
3)        zespoły przedmiotowe,
4)        zespoły problemowo- zadaniowe (powoływane w miarę potrzeb).
    2. Nauczyciele danego zespołu określają jego cele, zadania i plan rozwoju.
3. Do szczególnych zadań zespołu wychowawczo- dyscyplinującego należy:
1)        tworzenie i modyfikowanie Programu Wychowawczego szkoły,
2)        tworzenie rocznych planów działań wychowawczych szkoły,
3)        współtworzenie rocznych planów wychowawczych dla poszczególnych oddziałów,
4)        opracowanie, przeprowadzanie i analizowanie wyników ankiet skierowanych do uczniów    i rodziców,
5)        reagowanie na rażące łamanie prawa szkolnego przez uczniów.
4. Zasady pracy zespołu wychowawczo- dyscyplinującego określają Procedury pracy zespołu wychowawczo- dyscyplinującego.
5.    Do szczególnych zadań zespołów przedmiotowych należy:
1)        organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
2)        opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów;
3)        organizowanie koleżeńskiej pomocy młodym nauczycielom;
4)        organizowanie tzw. lekcji otwartych;
5)        organizowanie imprez, konkursów przedmiotowych, wystaw osiągnięć uczniowskich;
6)        wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania;
7)        analizowanie wyników egzaminów gimnazjalnych i innych form pomiaru jakości pracy szkoły, uwzględnianie wniosków do dalszej pracy oraz systematyczne powiadamianie rodziców o efektach pracy placówki.
6.    W szkole działa zespół ds. ewaluacji, którego zadaniem jest opracowanie, przeprowadzanie   i przedstawianie wyników ewaluacji wewnętrznej
7.    W szkole działa zespół ds. projektu gimnazjalnego, który nadzoruje i koordynuje działania związane z realizacją projektu gimnazjalnego.
 1. Pracą zespołów kierują przewodniczący, powołani przez Dyrektora.
9.  Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest   w szczególności ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału.
10.  Nauczyciele– wychowawcy tego samego rocznika tworzą zespół grupy wiekowej. Zadaniem zespołu jest  opracowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, uwzględniających  oczekiwania uczniów, rodziców, zgodnie z założeniami Programu Wychowawczego szkoły oraz ocena efektów pracy wychowawczej.
 

§ 58.1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu     z nauczycieli (uczących  w tym oddziale) zwanemu dalej wychowawcą.
 2. W klasach I- III zapewnia się ciągłość pracy wychowawczej poprzez prowadzenie każdego oddziału przez jednego wychowawcę w toku 3- letniego nauczania.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny  za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca powołany przez Dyrektora.
5.  Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                            a w szczególności:
1)        tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2)        przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
3)        rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka.
 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 5, winien:
1)        zapoznać się z warunkami życia i nauki swoich wychowanków;
2)        opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne;
3)        utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
4)        współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych;
5)        współpracować z pedagogiem szkolnym, psychologiem, doradcą zawodowym i poradnią psychologiczno- pedagogiczną;
6)        dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia;
7)        udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itp.
8)        kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej;
9)        utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępów w nauce i zachowania ucznia (zorganizować w roku szkolnym co najmniej dwa zebrania z rodzicami);
10)     powiadomić w formie  przyjętej w  Statucie o zagrożeniu oceną niedostateczną, uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych najpóźniej na miesiąc przed terminem klasyfikacyjnego zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej. Rodzic potwierdza przyjęcie informacji;
11)     powiadomić w formie pisemnej o proponowanych ocenach końcoworocznych i ocenie z zachowania uczniów i ich rodziców najpóźniej na 1 miesiąc przed terminem klasyfikacyjnym zebrania plenarnego Rady Pedagogicznej;
12)    w przypadku nieobecności rodziców na konsultacjach wychowawca klasy niezwłocznie powiadamia pisemnie rodziców/opiekunów prawnych w tym samym terminie o zagrożeniu ucznia ocena niedostateczną;
13)    uczestniczyć w zebraniach klasowych z rodzicami i konsultacjach;
14)     na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt  edukacyjny,  poinformować uczniów i ich rodziców/ opiekunów prawnych o warunkach   realizacji projektu edukacyjnego;
15)    zaplanować pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniom w ramach zespołu, którego jest koordynatorem.
  
   
§ 59.1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami oraz wewnętrznymi uregulowaniami dokumentację pracy dydaktyczno- wychowawczej (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, świadectwa szkolne ucznia i inne).
2.  Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych oraz niepublicznych poradni posiadających stosowne uprawnienia a także pedagoga szkolnego.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
  
§ 60.1. Rada Rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, może zdecydować o zmianie wychowawcy.
2.  Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:
1)        gdy nauczyciel nie wykonuje zadań wychowawczych;
2)        rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem pełniącym funkcję wychowawcy;
3)        urlopu macierzyńskiego, zdrowotnego, wychowawczego;
4)        na uzasadniony i udokumentowany wniosek rodziców i uczniów zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną;
5)        zmian organizacyjnych placówki.
3.    Sposób i tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosku:
1)        umotywowany wniosek należy złożyć do Dyrektora szkoły;
2)        wniosek winien być rozpatrzony w ciągu 14 dni od wpływu do sekretariatu;
3)        w przypadku powstania sporu Dyrektor szkoły powołuje komisję do ponownego rozpatrzenia wniosku  w składzie:
a)        przedstawiciel Rady Pedagogicznej,
b)        przedstawiciel Rady Rodziców,
c)        osoba sprawująca bezpośredni nadzór pedagogiczny,
4)        nauczyciel ma prawo odwołania się od decyzji komisji do organu nadzorującego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
 
 
 
 
DZIAŁ VII
UCZNIOWIE  SZKOŁY
 

§ 61.1. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu, który trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.
2.      Dyrektor szkoły na pisemną prośbę ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy i pedagoga może wyrazić zgodę na kontynuowanie nauki pełnoletniemu uczniowi, któremu pozostał do ukończenia gimnazjum jeden semestr.
3.      Dyrektor gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkujących ustalony dla szkoły obwód. Warunkiem przyjęcia jest przedstawienie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia  o przystąpieniu do sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej oraz potwierdzone zamieszkanie ucznia na danym terenie.
4.      Dyrektor gimnazjum może przyjąć ucznia z innego obwodu (na prośbę rodziców ucznia lub prawnego opiekuna), jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają.
5.      Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza odległość 4 km, Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym zapewnia bezpłatny transport  i opiekę w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej do wysokości kwoty ustalonej w danym roku szkolnym. W przypadku uczniów niepełnosprawnych dojazd ucznia do szkoły regulują odrębne przepisy.
6.      Na wniosek rodziców ucznia lub opiekunów prawnych oraz na podstawie orzeczenia poradni,  Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego w porozumieniu  z organem prowadzącym.
 
                                                           
 
Rozdział 1
Prawa i obowiązki ucznia:
 
     
§ 62.1. Uczeń ma prawo do:
1)        właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;
2)        opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami  fizycznej bądź psychicznej przemocy oraz ochronę i poszanowanie godności;
3)        życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
4)        swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i eligijnych- jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
5)        zgłaszania wychowawcy, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów i wątpliwości, jawnego wyrażania opinii dotyczących treści nauczania i wychowania, życia szkoły oraz uzyskiwania od nich wyjaśnień, odpowiedzi i wszelkiej możliwej pomocy;
6)        własnej aktywności w zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy, rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
7)        sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny;
8)        pomocy w przypadku trudności w nauce i korzystania z poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego i zawodowego;
9)        informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania;
10)    posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;
11)    korzystania z pomocy stypendialnej, bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
12)    korzystania ze wszystkich pomieszczeń, urządzeń, księgozbioru biblioteki, zgodnie z ich przeznaczeniem  i w myśl obowiązujących regulaminów;
13)    wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się                                                                                                                                                                                                                                                                                       w organizacjach działających  w szkole;
14)    reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach;
2.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
1)        zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego obywatela i ucznia szkoły;
6)        systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu szkoły;
7)        przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły ze szczególnym uwzględnieniem kultury językowej;
8)        odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, bezpieczeństwo,  higienę oraz rozwój;
9)        wystrzegania się szkodliwych nałogów;
10)    unikania agresywnych zachowań i nie prowokowania sytuacji konfliktowych;
11)    dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
12)    naprawienia wyrządzonej szkody;
13)    wykazywania postaw szacunku dla symboli narodowych;
14)    dbania o honor i tradycję Gimnazjum;
15)    podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora gimnazjum i nauczycieli, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego;
16)    okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy;
17)      noszenia schludnego ubrania w stonowanych kolorach;
18)    dostosowania pozostałych elementów stroju do ogólnie przyjętego wizerunku 
        gimnazjalisty, tj. unikania:
a)    wyzywającego makijażu (dotyczy także paznokci), biżuterii, kolczykowania i tatuowania ciała,
b)   krótkich bluzek i spódnic, ubiorów posiadających zbyt głęboki dekolt, nakryć głowy noszonych wewnątrz budynku (kaptury, czapki, chustki),
c)    butów na wysokim obcasie,
d)   wulgarnych i prowokacyjnych napisów na odzieży, ciele, torbach, plecakach,
e)    emblematów propagujących treści antywychowawcze i znieważających symbole państwowe – sprzecznych   z ogólnie przyjętym systemem wartości i norm społecznych,
f)    noszenia stroju galowego podczas dni wyznaczonych, tj. dziewczęta: granatowa, czarna spódniczka i biała bluzka, chłopcy: granatowe, czarne spodnie i biała koszula.
19)    wyłączania telefonów komórkowych i wszelkich urządzeń elektronicznych w czasie zajęć  edukacyjnych;
20)    rygorystycznego przestrzegania zakazu samowolnego filmowania, robienia zdjęć,
 nagrywania dźwięku  podczas całego pobytu w szkole;
21)    rygorystycznego przestrzegania zakazu wnoszenia na teren szkoły jak i posiadania w  trakcie wycieczek   przedmiotów stanowiących zagrożenie dla innych osób i mienia szkoły;
22)  przestrzegania regulaminów obowiązujących w szkole, w tym regulaminów  poszczególnych pomieszczeń  szkolnych,
 23) udziału w realizacji projektu edukacyjnego,
 24)  obowiązku posiadania zeszytu do korespondencji z rodzicami.
 25) szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w miejscach do tego nie  przeznaczonych.
 
 
Rozdział 2
Usprawiedliwianie nieobecności
 
   
§ 63.1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną  losową.
2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu gimnazjum.
3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę innego nauczyciela wyznaczonego przez wychowawcę lub Dyrektora szkoły.
4. W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych, usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (pisemnego w zeszycie do korespondencji lub telefonicznie), informującego o przyczynie nieobecności.
5. Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w gimnazjum do pięciu dni roboczych po powrocie do szkoły.
6. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
7. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica.
8. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora szkoły według procedur przyjętych w szkole wg. Procedur organizowania wycieczek w Gimnazjum w Malczycach.
9. W przypadku 50 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, wychowawca informuje pedagoga i zespół wychowawczo- dyscyplinujący.
 
Rozdział 3
Nagrody i kary
 
 
    
§ 64.1.   Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
1)   wzorową i koleżeńską postawę;
2)   dzielność i odwagę;
3)   szczególne osiągnięcia;
4)   osiąganie bardzo dobrych wyników w konkursach, olimpiadach, zawodach;
5)   aktywny udział w życiu szkoły i zajęciach pozalekcyjnych.
 
   
 § 65. Nagrody przyznaje Dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasowego,   Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 
 
§ 66.1. Ustala się następujące rodzaje nagród i wyróżnień dla uczniów klas I- III gimnazjum:
1)   pochwała udzielona przez wychowawcę;
2)   pochwała udzielona przez Dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej wraz z pisemnym uzasadnieniem;
3)   list pochwalny wychowawcy, Rady Pedagogicznej i Dyrektora do rodziców;
4)   dyplom uznania;
5)   nagrody książkowe lub rzeczowe;
2.    Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców.
3.    Uczniom przyznaje się świadectwa z wyróżnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4.    Rada Pedagogiczna w porozumieniu z innymi organami szkoły może ustanowić dla wyróżniających się uczniów inne nagrody i określić warunki ich uzyskania.
5.    Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.
 
  
§ 67. Rozstrzyganie spraw spornych, w których stroną jest uczeń.
1. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się, co następuje:
1)   uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy klasy,
2)   wychowawca przedstawia sprawę uczniowi lub pracownikowi szkoły będącym stroną w konflikcie i wspólnie  rozstrzygają sporną kwestię,
3)   spory nie rozstrzygnięte na tym etapie kierowane są do pedagoga, który  po wysłuchaniu obu stron organizuje w porozumieniu z Dyrekcją spotkania z udziałem rodziców uczniów, a w razie konieczności powołuje zespół wychowawczo- dyscyplinujący.
4)   spory nierozstrzygnięte kierowane są do Dyrektora, którego decyzje są ostateczne.
2. W przypadku, gdy uczeń jest niezadowolony z rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora szkoły, jego rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość odwołania się zgodnie z właściwością sprawy.
 
 
    
§ 68.1. Za naganne zachowanie, nieprzestrzeganie Statutu gimnazjum, Regulaminu   Samorządu Uczniowskiego uczeń może zostać ukarany.
Ustala się następujące rodzaje kar:
1)   upomnienie ucznia przez nauczyciela, wychowawcę z wpisaniem do klasowego zeszytu spostrzeżeń;
2)   upomnienie ucznia przez Dyrektora z wpisaniem do klasowego zeszytu spostrzeżeń;
3)   nagana udzielona uczniowi przez wychowawcę z wręczeniem jej treści wraz  z uzasadnieniem na piśmie;
4)   zwołanie zespołu wychowawczo- dyscyplinującego;               
5)   czasowy zakaz uczestniczenia w uroczystościach i imprezach szkolnych a także reprezentowania szkoły na zewnątrz (wycieczki, konkursy, zawody sportowe);
6)   karne przeniesienie do innej klasy;
7)    karne przeniesienie do innej szkoły (zgodnie z przepisami prawa).
8)   Zakazy wymienione w punkcie 5 obowiązują:
a)    jeden miesiąc od dnia udzielenia nagany przez wychowawcę klasy,
b)    trzy miesiące od dnia udzielenia nagany przez dyrektora szkoły.
Wyżej wymienione kary należy stopniować, jednakże w wyjątkowych okolicznościach (wnoszenie alkoholu, narkotyków, brutalne pobicie, wandalizm, stwarzanie sytuacji uniemożliwiających normalną pracę szkoły, demoralizacja i dręczenie innych uczniów, itp.) pomija się kolejność stosowania kar. W zakresie wymienionych okoliczności Dyrektor szkoły współpracuje z odpowiednimi służbami w zależności od rodzaju zdarzenia.
O nałożonej karze informuje się rodziców.
Od każdej wymierzonej kary uczniowi przysługuje odwołanie za pośrednictwem wychowawcy do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni.
Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.
Ukaranie ucznia, którąkolwiek z kar przewidzianych w ust.2 niniejszego §, skutkować będzie przyznaniem punktów zgodnie z kryteriami oceny zachowania zawartymi w Statucie, stosownie do zawinienia będącego podstawą ukarania.
 
 
      
§ 69.1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może wystąpić z  umotywowanym wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum, gdy ten:
1)   dopuszcza się stosowania przemocy fizycznej i psychicznej wobec uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły;
2)   dopuszcza się demoralizacji innych poprzez systematyczne wchodzenie w konflikt  z prawem.
2.      Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie z równoczesnym przeniesieniem go do innego gimnazjum decyzją Dolnośląskiego  Kuratora Oświaty.
3.      Uczeń pełnoletni może być skreślony z listy uczniów gimnazjum w przypadku, gdy:
1)    nie uczęszcza na zajęcia (opuszcza więcej niż 50% zajęć przewidzianych do realizacji  w planie nauczania) lub/i
2)   dopuszcza się drastycznego łamania norm obowiązujących w szkole
4.      Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu   opinii Samorządu Uczniowskiego
 
 
Rozdział 4
Zasady bezpieczeństwa uczniów
 
   
§ 70.1. Nad bezpieczeństwem ucznia w szkole czuwają:
1)    nauczyciel przedmiotu;
2)    nauczyciel dyżurujący;
3)   wychowawca;
4)   pedagog szkolny;
5)   koordynator ds. bezpieczeństwa;
6)    Dyrektor;
7)   pielęgniarka.
    2.    Dodatkowymi elementami dającymi uczniowi poczucie bezpieczeństwa są:
1)    szatnie zabezpieczone przed kradzieżą;
2)    szkolenia w zakresie BHP, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, profilaktyki;
uzależnień;
3)    oznakowanie dróg ewakuacyjnych;
4)   osobne schody dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej;
5)   system monitoringu.
    3.  Zadania opiekuńcze wykonywane są na następujących zasadach:
1)  za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych   i     pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia,
 2) za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają  
     nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów,
 3) za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada 
     nauczyciel rozpoczynający daną lekcję,
 4) za bezpieczeństwo uczniów przebywających w szatni przed lekcjami odpowiada
      dyżurująca osoba obsługi,
  5) za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem        
       szkoły odpowiadają: 
a)    kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,
b)   opiekun organizujący wyjazd na konkurs lub zawody sportowe
c)    nauczyciel organizujący zajęcia na terenie miejscowości,
   6) wychowawcy klas pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września 
   przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z 
   pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie,
       regulaminami i podstawami higieny pracy umysłowej,    
6)   opiekę nad uczniami i pomoc z powodu trudnych warunków rodzinnych lub 
       losowych organizuje pedagog w porozumieniu z wychowawcami klas.
 
 
 
 
DZIAŁ VIII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
 
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
  
     
§ 71.1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry:
1)        I semestr trwa od pierwszego dnia roku szkolnego do ostatniego piątku stycznia;
2)        II semestr trwa do ostatniego dnia nauki przed feriami letnimi;
3)        Czas trwania poszczególnych semestrów może ulec zmianie po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną.
      2. Typy klasyfikacji:
1)   po zakończeniu pierwszego semestru (śródroczna),;
2)   po zakończeniu roku szkolnego (roczna);
3)        po zakończeniu szkoły (końcowa).
 
 
Rozdział 2
Tryb i sposób formułowania wymagań edukacyjnych przez nauczyciela
 
 
§ 72.1 . Na początku roku szkolnego każdy nauczyciel uwzględniając zapisy zawarte w Statucie , jest zobowiązany do opracowania:
1)   szczegółowych wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez niego programów nauczania (zakres obowiązujących wiadomości i umiejętności w danym roku szkolnym),
2)   zasad sprawdzania i oceniania wymagań edukacyjnych: testy, sprawdziany, odpowiedzi ustne i pisemne, prace domowe, praca w grupie, aktywność na zajęciach, aktywność pozalekcyjna (konkursy), projekty przedmiotowe i inne – z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu,
3)   treści nauczania oraz szczegółowych kryteriów na poszczególne oceny, z uwzględnieniem zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej,
4)   sposobów zbierania i informowania o osiągnięciach i postępach ucznia.
    2. Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego są zobowiązani do poinformowania uczniów oraz rodziców/prawnych opiekunów o:
1)   wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
3)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
4)   warunkach i sposobach oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania;
5)   skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania;
6)   warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
     3.  Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego są zobowiązani do zapoznania rodziców/ prawnych opiekunów z:
1)   obowiązującymi zasadami WSO,
2)   wymaganiami edukacyjnymi z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
    4. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek poinformować uczniów o swoich wymaganiach edukacyjnych.
 
 
Rozdział 3
Ocenianie i klasyfikowanie uczniów
 
      
§ 73.1. Ocenianiu podlegają:
1)   osiągnięcia edukacyjne ucznia,
2)   zachowanie ucznia
3)    projekt edukacyjny
     2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)        informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2)        udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)        motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
4)        dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
5)        umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
      3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 
      
§ 74.1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)      formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
         śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
2)        ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)        ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4)        przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
5)        ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6)        ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7)        ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 
   
§ 75.1.Postulaty szkolnego systemu oceniania:
1)        należy oceniać pracę i postępy ucznia,
2)        wskazywać uczniowi to, co osiągnął, co potrafi i nad czym jeszcze powinien pracować,
3)        należy informować ucznia i jego rodziców o aktywności, postępach, trudnościach i uzdolnieniach,
4)        oceny powinny opierać się na czytelnych kryteriach znanych uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom,
5)        ocena jest uczciwą i pomocną dla ucznia informacją zwrotną.
 
      
 § 76. Nauczyciel wystawiający ocenę obowiązany jest do przekazania informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków dalszego działania. Ustalona przez nauczyciela ocena zawiera uzasadnienie, w którym określa się stopień spełnienia wymagań przez ucznia, a ponadto informację o tym, co uczeń zrobił dobrze wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.
Zakres uzasadnienia ustalonej przez nauczyciela oceny określa się w PSO.
 
     
§77. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inna dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicowi/prawnemu opiekunowi  według określonych zasad:
     1. Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac ucznia uczniom:
1) Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia przekazuje się uczniowi do wglądu, w czasie zajęć edukacyjnych, które mają na celu ogólne omówienie sprawdzonych i ocenionych prac uczniów w danym oddziale z odwołaniem do zakresu treści, które obejmowała praca, ze wskazaniem pozytywnych rozwiązań oraz trudności, na które napotkali uczniowie z udzielaniem wskazówek w jaki sposób poprawić swoją pracę i w jaki sposób należy się dalej uczyć, aby pokonać trudności.
   2) Sprawdzone i ocenione pisemne prace, uczeń otrzymuje od nauczyciela danych zajęć edukacyjnych najpóźniej do 14 dni od dnia ich napisania przez ucznia
3)  Uczniowi udostępniana jest tylko jego własna praca.
4) Dla ucznia nieobecnego na zajęciach edukacyjnych, w czasie których nauczyciel udostępniał sprawdzone i ocenione prace wszystkim obecnym uczniom w danym oddziale – obowiązkiem nauczyciela jest udostępnienie uczniowi sprawdzonej i ocenionej pracy pisemnej w czasie najbliższych zajęć edukacyjnych, na których uczeń będzie obecny i krótkie jej omówienie z uczniem.
5) Po zapoznaniu się ze sprawdzoną i ocenioną pracą pisemną oraz po jej omówieniu z   nauczycielem uczeń zwraca pracę nauczycielowi w czasie tych samych zajęć edukacyjnych.
2.      Udostępnianie sprawdzonych i ocenionych prac rodzicom/ prawnym opiekunom uczniów przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w pomieszczeniu szkolnym :
1) w czasie spotkań nauczycieli z rodzicami/ prawnymi opiekunami uczniów szkoły,  które odbywają zgodnie z harmonogramem spotkań w danym roku szkolnym,
2) w czasie pracy nauczycieli, kiedy nauczyciel może być dyspozycyjny dla rodziców/ prawnych opiekunów ucznia po wcześniejszym umówieniu się rodziców/prawnych opiekunów z nauczycielem na spotkanie.
3) rodzice/ prawni opiekunowie po zapoznaniu się w obecności nauczyciela ze sprawdzoną i ocenioną pisemną pracą swojego dziecka zwraca ją nauczycielowi. Na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna, nauczyciel omawia sprawdzoną i ocenioną pisemną pracę ucznia.

 § 78. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom/ prawnym opiekunom :
1.      Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/ prawnym opiekunom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się na pisemny wniosek skierowany do Dyrektora szkoły, który należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy.
2.        Dyrektor szkoły wskazuje czas i pomieszczenie w szkole, w którym nastąpi udostępnienie uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia. Dokumentacja ta udostępniana jest uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom w obecności dyrektora szkoły lub w obecności upoważnionego przez Dyrektora szkoły nauczyciela.
3.     Udostępnianie do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/prawnym opiekunom dokumentacji dotyczącej egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia odbywa się nie później niż 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku w sekretariacie szkoły.
 
   
  § 79. Tryb wystawiania oceny semestralnej i rocznej:
       1. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani do skutecznego poinformowania uczniów (na 1 miesiąc przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej) i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.
      2. Wyznacza się następujące terminy i formy zawiadamiania:
1)   ustna informacja dla ucznia - 14 dni przed śródrocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o ocenach pozytywnych, tj. 2-6 (według skali ocen)- nauczyciele przedmiotu;
2)   pisemna informacja dla rodziców/ prawnych opiekunów (za potwierdzeniem odbioru)- 1 miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej Rady Pedagogicznej o ocenie niedostatecznej lub ocenie nagannej z zachowania - wychowawca klasy;
3. Śródroczne i końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i oceny klasyfikacyjne z zachowania wystawiane są w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej.
4.    Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z wyłączeniem    § 107 ust.1
5.    Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
6.    Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami.
7.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 

§ 80. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
    
 
 § 81. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, zajęć artystycznych i muzyki – jeśli nie są one zajęciami kierunkowymi – należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 

 § 82.1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się” zwolniony”.
     2.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3.        Szczegółowe zasady zwalniania ucznia opisane są w Procedurach zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych.
4.        Dyrektor szkoły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
5.        W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 
  
§ 83.1. Klasyfikacja śródroczna i roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych, które są określone w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej i rocznej oceny z zachowania.
2.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
3.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 
    
§ 84.1. Zasady osiągnięć z religii /etyki regulują odrębne przepisy.
2.        Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także śródroczne/ roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.
3.          W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustaloną jako średnią z śródrocznych/ rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę te należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
 
     
§ 85.1.  Ustalona przez nauczyciela klasyfikacyjna ocena niedostateczna roczna  może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego.
2.      Ustalona przez nauczyciela klasyfikacyjna ocena śródroczna i roczna inna niż niedostateczna może być zmieniona wg  § 109.
 

§ 86. Ocena z zachowania śródroczna i roczna nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.
 
     
§ 87. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć  edukacyjnych oraz półroczna i roczna ocena z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 
    
§ 88. Nauczyciele wystawiają śródroczne/roczne oceny klasyfikacyjne, gdy uczeń jest klasyfikowany oraz jeśli są podstawy do wystawienia oceny.
 
        
 § 89.1. Oceny klasyfikacyjne śródroczne/ końcoworoczne ustala się wg następującej skali:
 
Stopień celujący
6
Stopień bardzo dobry
5
Stopień dobry
4
Stopień dostateczny
3
Stopień dopuszczający
2
Stopień niedostateczny
1
Bieżące ocenianie odbywa się w 6-stopniowej skali ocen:
Stopień celujący
6
Stopień bardzo dobry
5
Stopień dobry
4
Stopień dostateczny
3
Stopień dopuszczający
2
Stopień niedostateczny
1.
 
1) Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach 2-6.
2) Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu 1.
  
   
§ 90.   Przedmiotem oceniania jest:
1)   posługiwanie się językiem uwzględniającym specyfikę przedmiotu,
2)   poprawność językowa,
3)   zakres wiadomości i umiejętności,
4)   zrozumienie materiału naukowego,
5)   umiejętność stosowania wiedzy,
6)   przekazywanie wiadomości.
 
   
§ 91. Ogólne kryteria oceniania:
 
    1.  Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
1)   wykazuje szczególne zainteresowanie przedmiotem, posiada wiedzę wykraczającą poza wymagania programowe,
2)   samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia,
3)   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
4)   rozwiązuje problemy o dużym stopniu trudności, rozwiązuje zadania nietypowe,
5)   osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim oraz posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 
    2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
1)   opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych na poziomie dopełniającym,
2)   rozwiązuje problemy w sposób twórczy, wykorzystuje umiejętności w nowych sytuacjach,
3)   potrafi efektywnie pracować w zespole,
4)   poszukuje, porządkuje i wykorzystuje informacje z różnych źródeł,
5)   osiąga sukcesy na szczeblu szkolnych konkursów (jeśli są organizowane).
 
   3.Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
1)   posiada wiadomości i umiejętności zawarte w podstawach programowych na poziomie rozszerzającym,
2)   stosuje wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów znanych z lekcji i podręcznika,
3)   planuje, organizuje i ocenia własną pracę,
4)   umie pracować w zespole.
 
    4.Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
1)   posiada wiadomości i umiejętności zawarte w podstawach programowych na poziomie podstawowym,
2)   rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności czasem przy pomocy nauczyciela,
3)   stara się pracować na lekcjach, prowadzi zeszyt przedmiotowy, odrabia zadania domowe, choć nie zawsze poprawnie,
4)   umie pracować w zespole.
 
    5.  Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
1)   posiada wiadomości i umiejętności zawarte w podstawach programowych na poziomie koniecznym,
2)   wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności pod kierunkiem nauczyciela,
3)   systematycznie uczęszcza na zajęcia i uczestniczy w nich w miarę swoich możliwości.
 
6.      Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
1)   nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać zadania o niewielkim stopniu trudności,
2)   nie prowadzi systematycznie zeszytów, a na zajęciach z wychowania fizycznego, plastyki, techniki i muzyki nie angażuje się w najmniejszym stopniu,
3)   często opuszcza zajęcia, nie uzupełnia podstawowych zaległości,
4)   nie chce korzystać z proponowanych form pomocy,
 
    
§ 92.  Ocenie podlega również kultura słowa w przekazywaniu wiadomości:
1.       poprawny język i styl wypowiedzi,
2.       brak błędów językowych i usterek stylistycznych,
3.       unikanie języka potocznego i wulgaryzmów,
4.       łatwość w wysławianiu,
5.      mówienie językiem literackim i naukowym z danego przedmiotu.
 
      
§ 93.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć  edukacyjnych ucznia utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
  
   
§ 94.  W przypadku szczególnych zainteresowań i uzdolnień ucznia, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi warunki do udziału w zajęciach pozalekcyjnych: kołach zainteresowań, SKS i innych.
  
    
§ 95. Uczeń otrzymuje oceny cząstkowe za sprawdziany pisemne, odpowiedzi ustne, zeszyt przedmiotowy, prace domowe, aktywność na lekcjach i inne (wskazywane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów).
 
      
 § 96.1. Zasady organizacji prac klasowych (sprawdzianów):
1)        w tygodniu nie może być więcej niż  trzy prace klasowe (sprawdziany) w danej klasie,
2)        w przypadku przełożenia zapowiedzianej pracy pisemnej na prośbę uczniów pkt. 1 nie ma zastosowania,
3)        praca klasowa i sprawdziany obejmujące materiał większy niż trzy jednostki lekcyjne, powinny być zapowiadane minimum z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika,
4)        krótkie sprawdziany, obejmujące zakres materiału ostatnich trzech lekcji mogą odbywać się na każdej lekcji bez zapowiadania (czas trwania do 15 minut),
5)        nie należy przeprowadzać sprawdzianów i prac klasowych w pierwszym dniu po feriach i przerwach świątecznych,
6)        każdego roku prace klasowe, sprawdziany, klasówki przechowywane są do 31 sierpnia danego roku szkolnego,
7)        uczeń ma prawo do poprawy prac klasowych z każdej oceny. Ostateczną oceną jest ocena wyższa,
8)        uzyskaną ocenę z poprawy wpisuje się w dziennikach obok właściwej rozdzielając je ukośnikiem (np.: ¾),
9)        w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na poprawie sprawdzianu ma on możliwość ustalenia dodatkowego terminu z nauczycielem danego przedmiotu. W przypadku nieusprawiedliwienia  nieobecności nie ma on możliwości poprawy,
10)    termin zwrotu ocenianych prac klasowych, sprawdzianów nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych.
11)     uczeń ma prawo znać zakres materiału będącego przedmiotem oceniania.
 
     
 § 97. Uczeń ma prawo do usprawiedliwienia nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych:
1.                            1 raz semestrze – przy 1 lub 2 godzinach tygodniowo z danego przedmiotu
2.                            3 razy w semestrze – przy 3 do 5 godzinach tygodniowo
  
       
§ 98. Ucznia nie można ocenić na zajęciach, jeżeli był nieobecny w szkole z umotywowanych przyczyn (zawody sportowe, wycieczki, choroba ucznia) w dniu poprzednim. Powyższe nie dotyczy dla zapowiedzianych form kontroli.
 
     
§ 99.  Wszystkie sprawdziany pisemne muszą być opatrzone punktacją, a ich ocena obliczana jest według skali:
1)        powyżej maksymalnej  liczby punktów do zdobycia – celujący
2)        od 100% do 91%, maksymalnej liczby punktów do zdobycia - bardzo dobry 
3)        od 90% do 75%, maksymalnej liczby punktów do zdobycia - dobry
4)        od 74% do 50%, maksymalnej liczby punktów do zdobycia - dostateczny
5)        od 49% do 30%, maksymalnej liczby punktów do zdobycia - dopuszczający
6)        od 0% do 29%, maksymalnej liczby punktów do zdobycia- niedostateczny
  
      
 § 100. Uczeń w każdym semestrze roku szkolnego otrzymuje określoną liczbę ocen w zależności od tygodniowego rozkładu godzin lekcyjnych:
1)        przy 1 godz. lekcyjnej – co najmniej 4 ocen,
2)        przy 2 godz. lekcyjnych – co najmniej 5 ocen,
3)        przy 3 godz. lekcyjnych – co najmniej 6 ocen,
4)        przy 4 godz. lekcyjnych – co najmniej 7 ocen,
5)        przy 5 godz. lekcyjnych – co najmniej 8 ocen.
 
 
Rozdział 4
Tryb ustalania ocen z zachowania
 

 § 101.1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1)        wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
2)        postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
3)        dbałość o honor i tradycje szkoły;
4)        dbałość o piękno mowy ojczystej;
5)        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
6)        godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
7)        okazywanie szacunku innym osobom.
 
      2. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1)        wzorowe
2)        bardzo dobre;
3)        dobre;
4)        poprawne;
5)        nieodpowiednie;
6)        naganne.
 
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
      4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1)        oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2)        promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 5
      5. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz  drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
      6. Uczeń w ciągu nauki w gimnazjum jest zobowiązany uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego.
      7. Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
       8. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.
      9. Udział w projekcie podlega ocenie z zachowania na koniec roku szkolnego, w którym uczeń realizował projekt według przyjętych w szkole procedur realizacji projektu edukacyjnego.
 
   
§ 102.1.     Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, bierze pod uwagę respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2.      Ocena zachowania nie ma wpływu na stopnie ucznia z zajęć edukacyjnych.
3.        Ocena zachowania jest jawna. Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców/prawnych opiekunów   i uczniów  o proponowanych ocenach na 1 miesiąc przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
4.        O ocenach nagannych wychowawca powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i uczniów miesiąc przed wystawieniem ocen.
5.        Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy. Ocena ta nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
6.        Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo wglądu w oceny zachowania oraz prawo zgłoszenia uwag na temat zachowania konkretnego ucznia.
7.        Jedynym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia, zgodnie   z zasadami przyjętymi w Statucie.
 
    
§ 103.1. Zachowanie ucznia oceniane jest w kategoriach, które oznaczone zostały  cyframi rzymskimi. Postanowienia końcowe pozwalają na uzyskanie dodatkowych punktów, w tym punktów za obowiązkową realizację projektu w kl. II lub III.
2.  Wychowawca spośród poszczególnych opisów w każdej kategorii, po konsultacji
z nauczycielami, innymi pracownikami szkoły oraz uczniami, wybiera to zdanie, które najlepiej charakteryzuje ucznia. Wychowawca uwzględnia uwagi w zeszycie „Pochwał i uwag.”, spostrzeżenia przekazywane ustnie przez nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz wyniki obserwacji ucznia.
3.  Cyfra przy wybranym zapisie odpowiada przyznanej w danej kategorii liczbie punktów. Suma punktów uzyskanych we wszystkich kategoriach zamieniana jest na ocenę według zasad wymienionych w ustaleniach końcowych.
4. O przewidywanej ocenie nagannej z zachowania wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów za pośrednictwem ucznia (informacja potwierdzona podpisem ucznia i potwierdzona podpisem przez rodzica/prawnego opiekuna) na 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
5. W sytuacji złamania przez ucznia zasad obowiązujących w Statucie w okresie po zebraniu rady klasyfikacyjnej, a przed zakończeniem półrocza lub roku szkolnego ocena może ulec obniżeniu po podjęciu takiej uchwały na dodatkowym zebraniu Rady Pedagogicznej szkoły zwołanej w trybie nadzwyczajnym.
6. Wystawiając ocenę roczną bierzemy pod uwagę także ocenę z I semestru ( przy różnicy dwóch ocen uśredniamy) przy różnicy jednego stopnia uczeń otrzymuje ocenę za II semestr.
7. Ocenę z  zachowania wystawia wychowawca klasy. Ocena ta nie może być uchylona ani zmieniona decyzją administracyjną.
8. Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo wglądu w oceny zachowania oraz prawo zgłoszenia uwag na temat zachowania konkretnego ucznia.
9. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
10. W przypadku stwierdzenia, że  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
11. Ustalona przez komisję roczną ocenę klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 
    
§ 104. Kategorie podlegające ocenie i ilości punktów możliwych do uzyskania w każdej z nich:
 
I.  Realizacja obowiązku szkolnego i sumienność w stosunku do nauki
 
6 pkt.
Uczeń nie ma żadnych nieobecności nieusprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych spóźnień, osiąga wyniki w nauce w miarę wysokie, maksymalnie do swoich możliwości.
5 pkt.
Uczeń ma nie więcej niż 2-3 godziny nieusprawiedliwionych nieobecności lub 3-5 nieusprawiedliwione spóźnienia, osiąga wyniki w nauce w miarę wysokie, maksymalnie do swoich możliwości.
4 pkt.
Uczeń ma nie więcej niż 4–7 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności lub 6-10 nieusprawiedliwione spóźnienia i osiąga przeciętne wyniki.
2 pkt.
Uczeń ma nie więcej niż 8-14 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub 11-20 nieusprawiedliwionych spóźnień .
0 pkt.
Uczeń ma powyżej 14 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności lub  powyżej 20 spóźnień.
 
II.   Takt i kultura w stosunkach z ludźmi
 
6 pkt.
Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i umiejętność dyskusji nie tylko z dorosłymi, ale również z kolegami, a jego postawa jest nacechowana życzliwością wobec otoczenia. Nie ma żadnych uwag ustnych ani pisemnych.
5 pkt.
Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury, umie dyskutować. Może mieć 2 uwagi wpisane do zeszytu „ Pochwał i uwag.” lub przekazane ustnie wychowawcy.
3 pkt.
Zdarzyło się /1-2 razy/, że uczeń zachowywał się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami, używał mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji. Uczeń przeszkadza nauczycielowi i kolegom w pracy na lekcji. Może mieć 4 -5 uwag wpisanych do zeszytu” Pochwał i uwag.” lub przekazanych ustnie wychowawcom.
1 pkt.
Uczeń często bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w dyskusji. Może mieć 6 – 10 uwag wpisanych do dziennika lub przekazanych ustnie wychowawcy.
0 pkt.
Uczeń jest zwykle nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny, nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w dyskusji . Ma powyżej 10 uwag wpisanych do zeszytu „Pochwał i uwag.” lub przekazanych ustnie wychowawcy.
 
III.    Postawa wobec nałogów i uzależnień
 
4 pkt.
Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów i uzależnień, swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub wspiera ich starania o wyjście z nałogu lub uzależnienia.
2 pkt.
Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy, e-papierosy i sytuacja taka się nie powtórzyła.
1 pkt.
Jeden raz zdarzyło się, że uczeń pił alkohol i sytuacja taka się nie powtórzyła.
0 pkt.
Uczeń notorycznie palił papierosy, e- papierosy lub pił alkohol oraz był pod wpływem narkotyków, narażając na uszczerbek nie tylko swoje zdrowie, ale i dobre imię szkoły.
 
IV. Postawa moralna i społeczna
6 pkt.
W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością, próbuje reagować
na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych, szanuje również dobro publiczne i własność prywatną, chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w poprawie zachowania
3 pkt.
Zdarzyło się kilka razy /2-3/ że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie próbował zareagować na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej i cudzej, naraził niechcący na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne lub prywatne, nie uchyla się od prac na rzecz społeczności szkolnej. Zdarzyło się (1x), że uczeń skopiował (ściągnął z sieci) pracę innego autora i przedstawił nauczycielowi pod własnym nazwiskiem, nie szanując praw autorskich.
0 pkt.
Uczeń nie przestrzega w swoim postępowaniu zasady uczciwości, nie reaguje na przejawy zła, nie szanuje godności własnej innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku dla pracy i własności, kopiuje (ściąga z sieci) prace innych autorów i przedstawia nauczycielowi pod własnym nazwiskiem, nie szanując praw autorskich, niechętnie pomaga kolegom, unika pracy na rzecz zespołu.
 
V. Poczucie odpowiedzialności i bezpieczeństwa
Uczniów obowiązuje zakaz przynoszenia do szkoły wszelkich materiałów łatwopalnych
i pirotechnicznych (w tym zapałek i zapalniczek) oraz niebezpiecznych narzędzi np.: noże, latarki laserowe, przedmioty wywołujące swoim wyglądem poczucie zagrożenia.
Uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych na zajęciach lekcyjnych, robienia zdjęć i filmów na zajęciach i podczas przerw.
4 pkt.
Uczeń zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia. Przestrzega zasad używania telefonu komórkowego.
2 pkt.
Zdarzyło się /1x/, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, zlekceważył zagrożenie, ale zareagował na zwróconą uwagę. Raz złamał zakaz dotyczący używania telefonu komórkowego.
0 pkt.
Jego zachowanie stwarza zagrożenie, które on lekceważy, nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. Często używa telefonu komórkowego nie zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami.
Uwaga! 0 pkt. otrzymuje uczeń, który nie stosuje się do zastrzeżenia zamieszczonego
w nagłówku.
 
 
 
 
VI.    Dbałość o wygląd zewnętrzny
Uczniów obowiązuje właściwy ubiór (stosowny do szkoły). W dniach wyznaczonych przez dyrekcję szkoły obowiązuje strój galowy (u dziewcząt – granatowe lub czarne spódnice albo spodnie i biała bluzka: chłopcy– granatowe lub czarne spodnie i biała koszula). Niedopuszczalny jest odkryty brzuch, plecy, głęboki dekolt i zbyt krótka spódnica. Preferowane kolory: szary, czarny, granatowy, biały ( i ich pochodne). Uczniów obowiązuje bezwzględny zakaz malowania paznokci, farbowania włosów, stosowania makijażu oraz kolczykowania ciała np.: brwi, nosa, języka, ust, brody, pępka.
4 pkt.
Uczeń dba o swój wygląd, jest zawsze czysty, ma właściwy ubiór, zawsze ma zmienne obuwie ( w okresie zarządzenia dyrektora); ma zawsze strój galowy w sytuacjach , które tego wymagają
3 pkt.
Zdarzyło się ( 1 – 2 razy), że strój ucznia lub zachowanie przez niego higieny budziły zastrzeżenia, sporadycznie nie posiadał zmiennego obuwia; 1 raz brak stroju galowego
2 pkt.
Kilkakrotnie zwrócono uczniowi ( 2 - 5 x) uwagę na niestosowność stroju lub niedostateczną dbałość o higienę, bądź stosowanie makijażu czy brak obuwia zmiennego; 2-3 razy brak stroju galowego
1 pkt.
Często przypominano uczniowi o potrzebie dbania o higienę i odpowiedni strój lub wskazywano na stosowanie makijażu; 4 razy brak stroju galowego
0 pkt.
 Uczeń nie przestrzega ustalonych zasad dotyczących wyglądu zewnętrznego (wskazanych w nagłówku); brak stroju galowego na wszystkich uroczystościach państwowych i szkolnych
 
VII.   Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań
 
4 pkt.
Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań (lub kursach specjalistycznych) albo prowadzi intensywne samokształcenie lub w innej formie rozwija swoje możliwości i prezentuje je na forum szkoły, środowiska lokalnego, a to przynosi mu osiągnięcia w różnych dziedzinach, w tym też w sporcie i przyczynia się do rozwoju jego osobowości.
3 pkt.
Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych kół zainteresowań lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu podnieść poziom wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania.
2 pkt.
Uczeń prosi nauczyciela o wskazówki do samodzielnej pracy nad sobą, i uzupełnia wiedzę zdobytą podczas lekcji i tym samym rozwija swoje umiejętności i wzbogaca wiadomości. Uczestniczy w zajęciach wyrównawczych.
1 pkt.
Uczeń nie jest zainteresowany rozwojem własnym, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej.
0 pkt.
Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce szkolnej.
 
VIII.     Sumienność, poczucie odpowiedzialności
4 pkt.
Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, (np. zwrot książek do biblioteki, prac domowych, przekazywanie usprawiedliwień, itd.), rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych zadań i prac.
3 pkt.
Uczeń zwykle (  1- 2 razy nie wywiązał się ) dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie.
1 pkt.
Uczeń często ( 3 lub więcej razy) nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania i czasem się z nich nie wywiązuje.
0 pkt.
Uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.
 
IX. Szacunek i troska o podręczniki szkolne.
 
   Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki nauczyciel bibliotekarz  i wychowawca dokonują oględzin i określają stopień jego zużycia. Stan podręcznika/ materiału edukacyjnego określa się w skali:
5 pkt.
bardzo dobry – zużycie minimalne,
4 pkt.
dobry – zużycie niewielkie,
2 pkt.
dostateczny- zużycie duże, ale umożliwiające korzystanie z podręcznika,
 0 pkt.
niedostateczny – zużycie uniemożliwiające korzystanie z podręcznika (podręcznik zniszczony)
Uczeń, który odda co najmniej trzy podręczniki w stanie niedostatecznym, nie może otrzymać z zachowania oceny wyższej niż poprawna na koniec roku szkolnego.
 
 
X. Punkty do dyspozycji wychowawcy
Dodatkowe 5 punktów uczeń może uzyskać według uznania wychowawcy m.in. za: zaangażowanie na rzecz klasy, pomoc w organizowaniu imprez klasowych, pomoc w organizowaniu wyjazdów i wycieczek klasowych, pomoc koleżeńską.
 
XI. Ustalenia końcowe
Dodatkowe 7 punktów( uczeń realizujący projekt edukacyjny 17 pkt.) uczeń może uzyskać za:
1-2 pkt.
Wzorowe pełnienie funkcji w organizacjach szkolnych lub młodzieżowych, w szkole i poza szkołą ( za potwierdzeniem ).
1-2 pkt.
Prace na rzecz społeczności szkolnej ( wpis do zeszytu” Pochwał i uwag.”).
1-3 pkt.
Reprezentowanie szkoły na konkursach olimpiadach i zawodach sportowych.
max. 10 pkt.
Projekt edukacyjny zrealizowany w kl. II lub w wyjątkowych wypadkach w kl. III.
 
Uczeń, który nie przystąpił do realizacji projektu edukacyjnego w klasie II i III nie może otrzymać oceny wyższej niż POPRAWNA na koniec roku szkolnego w klasie II i III.
OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ niezależnie od liczby uzyskanych punktów otrzymuje uczeń, który w jednej z kategorii ( kat. nr II, III, IV, V ) uzyskał 0 punktów.
 
OCENĘ NAGANNĄ otrzymuje uczeń, który:
wszedł w konflikt z prawem, popełnił wykroczenie o dużej szkodliwości społecznej np. kradzież, akt wandalizmu, agresja, chuligaństwo, rozprowadzanie narkotyków, rażąco ordynarne zachowanie, naruszenie czyjejś godności osobistej, posiadanie alkoholu ( stwierdzone więcej niż 1 raz), sprzedaż alkoholu, posiadanie narkotyków, zażywanie narkotyków ( stwierdzone więcej niż raz), sprzedaż narkotyków, zorganizowana przemoc , ustawianie bójek.
 
 
XII.   Skala ocen (zachowanie wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne)
 
Skala dla uczniów których nie obowiązuje realizacja projektu edukacyjnego
Skala dla uczniów realizujących projekt edukacyjnych
44 – 50 pkt.
wzorowe
53 – 60 pkt.
wzorowe
36 – 43 pkt.
bardzo dobre
43 – 52 pkt.
bardzo dobre
26 – 35 pkt.
dobre
33 – 42 pkt.
dobre
18 – 25 pkt.
poprawne
24 – 32 pkt.
poprawne
12 – 17 pkt.
nieodpowiednie
14 – 23 pkt.
nieodpowiednie
0 – 11 pkt.
naganne
0 – 13 pkt.
naganne
Skala dla uczniów klas I, którzy korzystają z podręczników  szkolnych w roku szkolnym 2015/2016.
49 – 55 pkt.
wzorowe
40 – 48 pkt.
bardzo dobre
30 – 39 pkt.
dobre
23 – 29 pkt.
poprawne
13 – 22 pkt.
nieodpowiednie
0   -  12 pkt.
naganne

Rozdział 5
Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego
 
        
 § 105.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
       3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców/prawnych opiekunów Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 
       
§ 106.1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1)        realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki;
2)         spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
      2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w §106.1 pkt.2 nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, zajęcia artystyczne, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
      3. Uczniowi, o którym mowa w §106.1 pkt.2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny  z zachowania.
      4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.  
      5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, zajęć artystycznych, muzyki, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
      6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. Egzamin klasyfikacyjny, przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.
     7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
   8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w §106.1 pkt.2, przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
1)   Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora jako przewodniczący komisji;
2)   nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
     9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w §106.1 pkt.2, oraz jego rodzicami/prawnymi opiekunami  liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
    10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice/prawni opiekunowie ucznia. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)   Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2)   imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3)   termin egzaminu klasyfikacyjnego;
4)   imię i nazwisko ucznia;
5)   zadania egzaminacyjne;
6)   ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
       11. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany’’.
       12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.15.
        13. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt.15.
        14. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.15.
        15. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
       16. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2)    w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
     17. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
     18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
     19. Termin do składania odwołań od przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego wynosi 5 dni od dnia jego przeprowadzenia. W przeciwnym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 
 
Rozdział 6
Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu poprawkowego
 
      
§ 107.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch  obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2.Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, zajęć artystycznych, muzyki, informatyki, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3.      Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
1)        Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;
2)        Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3)        Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
4)        Nauczyciel, o którym mowa w ust.4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę  egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
5.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)        nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2)        imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3)        termin egzaminu poprawkowego;
4)        imię i nazwisko ucznia;
5)        pytania egzaminacyjne;
6)        ustalona ocenę klasyfikacyjną.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
      6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
     7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej   i powtarza klasę.
     8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 
Rozdział 7
Tryb i sposób przeprowadzania egzaminu zmieniającego ocenę
 
      
§ 108.1. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mają prawo w terminie nie później niż 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Przedmiotowego Systemu Oceniania).
      2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu, ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)   w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala z danych zajęć edukacyjnych,
2)   w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
    3. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ustala się z uczniem i jego rodzicami /prawnymi opiekunami – w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty wpłynięcia wniosku o zmianę oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 
      4. W skład komisji wchodzą:
1)   W przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)    Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;
b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne (może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły),
c)    Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5.W przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
1)   Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;
2)   wychowawca klasy,
3)   wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
4)   pedagog,
5)    psycholog,
6)    przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego, przedstawiciel Rady Rodziców.
6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
     7. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
      8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności ustalającego roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
 
 
 
Rozdział 8
Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych/śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 
 
§ 109.1. Uczeń może uzyskać wyższą niż proponowana ocena z przedmiotu, jeśli w tym okresie  wykaże się znaczącymi postępami w nauce udokumentowanymi przez oceny ze sprawdzianów, kartkówek.
 2.Uczeń lub rodzice/prawni opiekunowie mogą złożyć podanie do Dyrektora szkoły o poprawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych w ciągu 7 dni od uzyskania informacji o tych ocenach.
       3.Dyrektor ustala z przewodniczącymi zespołów przedmiotowych terminy sprawdzianów klasyfikacyjnych, o których informują ucznia jego rodziców/prawnych opiekunów. Niestawienie się na sprawdzian jest równoznaczne ze zgodą na ocenę wcześniejszą.
4.Sprawdziany przeprowadzane są przez trzyosobowe komisje nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych.
      5.Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) sprawdzające ustala nauczyciel danego przedmiotu sam bądź w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego  przedmiotu. Stopień trudności pytań musi odpowiadać kryteriom oceny, o którą się ubiega uczeń.
6.      Nauczyciel na podstawie przeprowadzonego sprawdzianu poprawiającego ocenę może:
            podwyższyć ocenę (w przypadku pozytywnego wyniku), pozostawić ocenę wcześniej    ustaloną( w przypadku negatywnego wyniku).
7.      Uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł w wyznaczonym terminie przystąpić do sprawdzianu poprawiającego ocenę, może przystąpić do niego w terminie określonym przez Dyrektora szkoły nie później niż przed radą zatwierdzającą wyniki klasyfikacji.
8.      Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
9.      Warunkiem zdobycia prawa do ubiegania się o uzyskanie wyższej niż przewidywana roczna/śródroczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych:
1)    Dla uczniów ubiegających się o ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą:
       a)Udział w konsultacjach z nauczycielem przedmiotu co najmniej 50% obecności.
 2)   Dla uczniów ubiegających się o ocenę bardzo dobrą :
        a) Przystępowanie do przewidzianych  przez nauczyciela form sprawdzianów w   określonym    czasie;
 b) Uzyskanie z większości sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych również w trybie   poprawy ocen niedostatecznych.
 
 
Rozdział 9
Ukończenie gimnazjum i egzamin gimnazjalny
 
        
 § 110.1 . Uczeń kończy gimnazjum:
1)        Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej;
2)         Jeżeli przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
       2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
       3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami.
      4. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:
1)        w części pierwszej - humanistycznej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
2)        w części drugiej - matematyczno-przyrodniczej - wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
3)        w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
      5. Przeprowadzanie egzaminu gimnazjalnego regulowane jest przez Procedury przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w Gimnazjum w Malczycach.
 
 
 
 
 
 
DZIAŁ  IX
CEREMONIAŁ  SZKOLNY
 
        
§ 111.1.Stałe uroczystości szkolne:
1)        Rozpoczęcie roku szkolnego,
2)        Dzień Gimnazjalisty
3)        Dzień Edukacji Narodowej,
4)        Rocznica Odzyskania Niepodległości,
5)        Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
6)        Pożegnanie absolwentów gimnazjum,
7)        Zakończenie roku szkolnego.
2.Uroczystościom szkolnym przewodniczy Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
3.W czasie uroczystości szkolnych, młodzież obowiązuje strój galowy.
 
 
 
 
 
DZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
      
§ 112.1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Regulaminy określające działalność organów, jak też wynikające z celów i zadań nie mogą być sprzeczne   z zapisami niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy  z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania organów gimnazjum, o których mowa w   dziale IV określają regulaminy tych organów.
 
       
§ 113.1. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.  Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.
 
       
§ 114. Organem właściwym do uchwalania zmian w statucie gimnazjum jest  Rada Pedagogiczna.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego